Ing. Čestmír Pastyřík

(*10. srpna 1959)

Bývalý policista, který začínal v hlídkové službě, poté pracoval u služby kriminální policie v Praze a v Mostě, později jako zástupce ředitele okresního ředitelství policie pořádkovou a kriminální policii řídil, následně pracoval jako ředitel pořádkové policie Policejního prezídia ČR a svoji policejní kariéru ukončil jako ředitel Kanceláře projektů a evropských fondů Policie ČR. Nyní jako pedagog učí budoucí příslušníky bezpečnostních sborů na Vysoké škole finanční a správní v Mostě a ve Střední škole veřejnoprávní Trivis v Ústí nad Labem, kde studentům předává své zkušenosti v předmětech Právo, Kriminalistika a Bezpečnostní činnost. Vystudoval obor zaměřený na bezpečnostní činnost při Univerzitě J.E. Purkyně Ústí nad Labem, je absolventem Středoevropské policejní akademie a doplňujícího pedagogického studia. Je také členem poradního sboru ředitele Věznice Bělušice a členem spolku Veterán Policie ČR. 

Ing. Čestmír Pastýřík: Střední školství v rámci Ústeckého kraje prošlo v posledních letech výraznými proměnami. Byla realizována řada projektů podporujících učňovské školství a k podpoře technického vzdělávání ať již financovaných Ústeckým krajem nebo orgány Evropské unie. Přesto však firmy v Ústeckém kraji trápí stálý nedostatek kvalitních řemeslníků a podobný problém máme i my, občané kraje, když potřebujeme sehnat dobrého řemeslníka za rozumnou cenu na různé práce ve svých domácnostech. Druhým problémem kraje je kvalita vzdělávání. Na jedné straně máme řadu vysoce kvalitních škol s vysokou úspěšností žáků při maturitních a závěrečných zkouškách, kteří jsou dobře připraveni na svoji profesi, na druhé straně však máme školy, jejichž výsledky vzdělávání jsou hluboce pod úrovní celé republiky. Problém také vidím i u skladby a hodinových dotací vyučovaných předmětů, kde podle mého názoru by měl být kladen vyšší důraz právě na ty předměty, které žák pro svoji budoucí profesi bude bezprostředně potřebovat.    

Proto chceme:

  • podporovat ty firmy, které budou připravovat a motivovat žáky technických oborů školy na budoucí povolání ve své firmě, kde bude mít žák po ukončení vzdělávání připraveno odpovídající pracovní místo,
  • prostřednictvím motivačních opatření se zaměřit na zvyšování úrovně kvality vzdělávání na všech krajských školách tak, aby tyto dosáhly úspěšnosti u maturitních a závěrečných zkoušek alespoň republikového standardu,
  • ve spolupráci s firmami iniciovat úpravy vzdělávacích programů především technických oborů tak, aby byl zvýšen počet vyučovaných hodin těch odborných předmětů, které žák ve svém budoucím povolání bude nejvíce potřebovat a to na úkor předmětů ostatních.

Témata: krajské střední školství          

Kontakt:
Tel.: (+420) 776 423 123